Current Kanu o ka ʻĀina Student SY 2020-2021 application is NOW available. See "News and Announcements" for registration form link.

Kanu o ka 'Āina New Century Public Charter School

Early College Graduates 2018 

Hula Drama 2018 

Aloha Kalanianaʻole - Tree Planting 2018

Hula Drama 2018

Current Kanu o ka ʻĀina Students

Current Kanu o ka ʻĀina Student SY 2020-21 Re-Commitment form... CLICK HERE