Current Kanu o ka ʻĀina Student SY 2019-2020 See "News and Announcements" for registration form link.

Kanu o ka 'Āina New Century Public Charter School

Early College Graduates 2018 

Hula Drama 2018 

Aloha Kalanianaʻole - Tree Planting 2018

Hula Drama 2018

Ka 'Ohā Program » Ka 'Ohā

Ka 'Ohā

Aloha!
For more information about the Kanu o ka 'Āina Ka 'Ohā program, including admissions information, please visit our